Oznámenie o kontrole platenia úhrady

Ak Vám bol zaslaný list „Oznámenie o kontrole platenia úhrady“, RTVS ako vyberateľ úhrady v súčinnosti s dodávateľom elektriny kontrolou zistil, že Vás neeviduje v evidencii platiteľov úhrady s údajmi, ktoré sú uvedené v liste. 

Ako postupovať

Uistite sa, či úhradu RTVS (koncesionársky poplatok) za uvedené odberné miesto elektriny platíte. Z menu vyberte ako postupovať: 

Úhradu RTVS som doteraz neplatil

V prípade, ak ste fyzická osoba, ktorá je evidovaná u dodávateľa elektriny ako odberateľ elektriny v odbernom mieste v byte/rodinnom dome, vzniká Vám v zmysle Zákona 340/2012 Z. z. povinnosť uhrádzať poplatok RTVS. 

Povinnosť uhrádzať poplatok RTVS vzniká v rodinnom dome/byte bez ohľadu na to, či sa na odbernom mieste zdržiavate, kde máte trvalý pobyt a taktiež bez ohľadu na výšku spotrebovanej elektriny. 

Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, teda od kedy ste evidovaný u dodávateľa elektriny ako odberateľ elektriny v odbernom mieste. 

Úhradu RTVS za dané odberné miesto elektriny už platím, v evidencii RTVS je moje meno

V prípade, ak za kontrolované odberné miesto už uhrádzate poplatok RTVS pod iným evidenčným číslom /variabilným symbolom, ktoré je evidované na Vaše meno, žiadame Vás o oznámenie tejto skutočnosti vyplnením návratky, ktorú nájdete na www.uhrady.rtvs.sk/navratka 

Úhradu RTVS za dané odberné miesto elektriny už platím, ale v RTVS je evidovaná iná osoba

Povinnosť uhrádzať poplatok RTVS vzniká fyzickej osobe, ktorá je evidovaná u dodávateľa elektriny ako odberateľ elektriny v rodinnom dome/byte. V prípade, ak za kontrolované odberné miesto platí poplatok RTVS iná fyzická osoba ako fyzická osoba, ktorá je odberateľom elektriny, túto skutočnosť je potrebné oznámiť a preukázať vyberateľovi úhrady vyplnením kontaktného formulára na uhrady.rtvs.sk/navratka 

Úhradu RTVS už platím, ale za iné odberné miesto elektriny

Platiteľ úhrady, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len raz, bez ohľadu na počet jeho odberných miest, avšak vznik tejto skutočnosti je platiteľ povinný vyberateľovi úhrady oznámiť

Ak ste odberateľom elektriny vo viacerých odberných miestach, túto skutočnosť je potrebné oznámiť na uhrady.rtvs.sk/navratka.

Som osoba s ŤZP

V prípade, ak ste fyzická osoba, ktorá je evidovaná u dodávateľa elektriny ako odberateľ elektriny v rodinnom dome/byte a zároveň ste aj osobou, ktorá je uznaná za ŤZP, vzniká Vám nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS.

Upozorňujeme, nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS nevzniká automaticky.

Nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik skutočnosti.

Ak ste osobou, ktorej vzniká nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS, oznámte nám túto skutočnosť na uhrady.rtvs.sk/navratka.  

Na kontrolovanom odbernom mieste má trvalý pobyt osoba s ŤZP

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt a vznik tejto skutočnosti oznámi vyberateľovi úhrady.

Upozorňujeme, nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS nevzniká automaticky.

Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik skutočnosti.

Ak Vám vzniká nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS z dôvodu, že na kontrolovanom odbernom mieste má trvalý pobyt osoba s ŤZP, oznámte nám túto skutočnosť na uhrady.rtvs.sk/navratka.

Som poberateľ dôchodkových dávok

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi vyberateľovi úhrady.

Nárok na oslobodenie vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik skutočnosti. Do tejto doby platiteľ platí úhradu 4,64 € za každý aj začatý kalendárny mesiac.

Ak Vám vzniká nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS z dôvodu poberania dôchodku, oznámte nám túto skutočnosť vyplnením formulára na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk/domacnosti/odhlasenie

Som poberateľ len výsluhového dôchodku

Ak ste poberateľom výsluhového dôchodku, nevzniká Vám nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS. 

Ak okrem výsluhového dôchodku poberáte tiež niektorú z dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo ste zároveň poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, je možné si v prípade splnenia ostatných podmienok uplatniť nárok v zmysle predchádzajúceho bodu.

Som príjemca pomoci v hmotnej núdzi

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi vyberateľovi úhrady.

Upozorňujeme, nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS nevzniká automaticky. 

Nárok na oslobodenie vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik skutočnosti. Do tejto doby platiteľ platí úhradu 4,64 € za každý aj začatý kalendárny mesiac.

Ak Vám vzniká nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS z dôvodu poberania dávky v hmotnej núdzi, oznámte nám túto skutočnosť vyplnením formulára na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk/navratka.

Som nezamestnaný, evidovaný na úrade práce, dávku v hmotnej núdzi nepoberám

Ak ste nezamestnaný a/alebo ste evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ale nepoberáte dávku v hmotnej núdzi, nevzniká Vám nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS.

Uvedené odberné miesto elektriny je chalupa / záhradná chata

Povinnosť uhrádzať poplatok RTVS vzniká za odberné miesto v rodinnom dome/byte. Ak odberné miesto je chalupa, záhradná chata, oznámte nám túto skutočnosť na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk/navratka .

Upozorňujeme, že ak odberné miesto je v katastri nehnuteľností alebo na liste vlastníctva klasifikované ako rodinný dom/byt, aj napriek tomu, že využívate nehnuteľnosť ako chalupu, vzniká Vám povinnosť uhrádzať poplatok RTVS.

Odberné miesto je záhrada, žiadna nehnuteľnosť

Povinnosť uhrádzať poplatok RTVS vzniká za odberné miesto v rodinnom dome/byte. Ak odberné miesto v katastri nehnuteľností alebo na liste vlastníctva nie je klasifikované ako rodinný dom/byt (ale ako napr. záhrada, nebytový priestor, garáž atď), oznámte nám túto skutočnosť na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk/navratka .

Odberné miesto je rozostavaná stavba

Ak kontrolované odberné miesto je rozostavaná stavba, od právoplatnosti stavebného povolenia až do kolaudácie nehnuteľnosti Vám nevzniká povinnosť uhrádzať poplatok RTVS.

Na preukázanie skutočnosti, že odberné miesto nie je skolaudované, žiadame Vás o zaslanie stavebného povolenia cez kontaktný formulár na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk/kontakty/kontakt-domacnosti .

Povinnosť prihlásiť sa do evidencie platiteľov a uhrádzať poplatok RTVS Vám vznikne po kolaudácii nehnuteľnosti.

Prečo ste mi neposlali oznámenie o kontrole platenia úhrady už skôr?

V zmysle Zákona 340/2012 Z. z. povinnosť písomne oznámiť a tiež preukázať vznik povinnosti platiť úhradu vzniká platiteľovi úhrady, nie vyberateľovi úhrady. 

Podľa § 7 menovaného zákona odseku 1): Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, teda povinnosť platiť úhradu vo výške 4,64€ mesačne Vám ako platiteľovi vzniká od nasledujúceho mesiaca, od kedy ste evidovaný u dodávateľa elektriny ako odberateľ elektriny na odbernom mieste.

V zmysle § 9 Zákona 340/2012 Z. z. odseku 6) Vám ako platiteľovi úhrady vznikla povinnosť do 30 dní oznámiť vyberateľovi úhrady vznik povinnosti platiť úhradu za služby verejnosti, teda prihlásenie sa do evidencie platiteľov a uhrádzanie poplatku RTVS je ponechané na platiteľovi úhrady.

Pretože ste si nesplnili zákonom stanovenú povinnosť a neprihlásili ste sa do evidencie platiteľov tak, ako stanovuje menovaný zákon, do evidencie platiteľov ste boli prihlásený na základe kontroly platenia úhrady podľa § 8 tohto zákona . Dlh Vám bol vyčíslený v zmysle menovaného zákona od vzniku povinnosti platiť poplatok RTVS.

Vyberateľ úhrady je povinný vykonávať kontrolu platenia úhrady (podľa § 8 Zákona 340/2012 Z. z.), ktorá sa vykonáva priebežne a ktorou prihlási tých platiteľov, ktorí sa neprihlásili do evidencie platiteľov sami.  

Som príjemcom materského / rodičovského príspevku

Ak ste príjemcom materského / rodičovského príspevku a spĺňate podmienku platiteľa úhrady, nevzniká Vám nárok na oslobodenie od platenia poplatku RTVS a vzniká Vám povinnosť uhrádzať poplatok RTVS vo výške 4,64€ mesačne.

Môžem dlh uhradiť postupne? / Je možné požiadať o splátkový kalendár?

Vyberateľ úhrady poskytuje platiteľom dohodu o postupnom uhradení nedoplatku na minimálne 3, maximálne však 12 mesiacov. Žiadosť o postupné uhradenie nedoplatku môžete vyberateľovi úhrady poslať cez kontaktný formulár na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk/kontakty/kontakt-domacnosti.

Ako platiť úhradu 

Úhrady sa platia na číslo účtu RTVS:
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333
Variabilný symbol: Vám pridelený variabilný symbol uvedený v liste 


Možnosti platenia úhrady 

Úhradu je možné platiť: 

- prevodný príkaz na účet RTVS 

- mandát na inkaso 

- platobná karta 

- mobilná aplikácia VIAMO 

- platobný doklad SIPO 

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac

Inkaso

Nastavte si automatické pravidelné platenie úhrady cez Inkaso SEPA mandát. 

čítať viac