Upozornenie

Upozorňujeme, že z dôvodu ochrany osobných údajov vyberateľ úhrady neposkytuje informácie o platiteľoch úhrady neoprávneným osobám. Ak požadujete informácie o tretích osobách, priložte sken notársky overeného splnomocnenia.

Inkaso

*
*
*
*
*
< Späť

Vyplnením nasledujúceho formulára si vytvoríte žiadosť na aktiváciu inkasa na platenie úhrady RTVS.

Po odoslaní žiadosti a jej spracovaní vám bude doručený email na vami zadanú emailovú adresu s údajmi, ktoré budete potrebovať, aby ste si mohli aktivovať inkaso na vašom bankovom účte.

Nezabudnite si vo vašej banke zadať súhlas s inkasom, inak nebude spôsob platby inkasom aktívny.

Upozornenie:

Inkaso je zatiaľ funkčné len pre slovenské banky, t.j. v IBANe je uvedené „SK“.

Čestné prehlásenie: Odoslaním formuláru čestne vyhlasujem, že som uviedol svoje údaje o platiteľovi úhrady a číslo účtu uvedené v žiadosti je evidované v banke na moje meno.
Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská Dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len: „RTVS“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na účely: online registrácie v systéme platenia úhrad prostredníctvo inkasa a to za služby verejnosti poskytované RTVS; vybavovanie mojich žiadostí (zodpovedania otázok, poskytovania informácií) a informovania zo strany RTVS ohľadom platenia úhrad (napríklad zmena sadzby, výška preplatkov a nedoplatkov), a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, IBAN a emailová adresa.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Podrobné informácie nájdete na rtvs.org. Vyhlasujem, že som bol pred udelením súhlasu oboznámený so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov uverejnenom a zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení, zverejnenými na uhrady.rtvs.sk/gdpr.
Späť Pokračovať

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac

Inkaso

Nastavte si automatické pravidelné platenie úhrady cez Inkaso SEPA mandát. 

čítať viac