Časté otázky

Ako často sa platia úhrady?

Úhrady môžete realizovať ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne.
Splatnosť ročných úhrad je do 31.1. (úhrada sa platí na celý daný rok dopredu),

Splatnosť polročných úhrad je do 31.1., 31.7.,
Splatnosť štvrťročných úhrad je do 31.1., 30.4., 31.7. a 31.10.,
Splatnosť mesačných úhrad je vždy do konca daného mesiaca.

Na aký účet sa platia úhrady?

Úhrady sa platia na číslo účtu RTVS:
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333 
Číslo účtu: 7000 333 333 / 8180
konštantný symbol: 0558. 
SWIFT: SPSRSKBA 
Variabilný symbol: váš variabilný symbol
Variabilný symbol (VS) pre zamestnávateľa je vytvorený z čísiel 88 + Vaše IČO.

V prípade, že Vaše IČO nemá 8 čísel, potom za čísla 88 doplňte toľko 0, aby počet čísel vo vytvorenom VS bol 10 (napr. pre IČO 123456 postupujte takto: 88 + 00 + 123456, Váš VS je 8800123456).

Ako je to v prípade, že sa mení v priebehu roka počet zamestnancov?

Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu a zároveň túto skutočnosť preukázať. Zmenu počtu zamestnancov zamestnávateľ oznamuje len v prípade, že má vplyv na zmenu výšky sadzby.

Ak zamestnávateľ platí úhrady vopred za štvrťrok, polrok alebo rok, je povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí. Výška sadzby sa určí podľa počtu zamestnancov v prvý deň obdobia, za ktoré sa úhrada platí. Napr. pri štvrťročnej periodicite sa sadzba určí podľa počtu zamestnancov k 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10..

V prípade, že dôjde k zníženiu počtu zamestnancov, nárok platiť nižšiu sadzbu úhrady vzniká platiteľovi po oznámení a preukázaní zmeny povinnosti platiť úhradu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po oznámení a preukázaní tejto zmeny, ak sa platí úhrada mesačne, po oznámení a preukázaní tejto zmeny od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí úhrada jednorazovo, ak sa platí úhrada jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok.

Nahlásenie zmeny platiteľa online.  

Ako sa odhlásiť z platenia úhrad pri počte zamestnancov nižšom ako traja?

V prípade, že zamestnávateľ zamestnáva menej ako troch zamestnancov (0, 1, 2), odhlási sa z platenia úhrad vyplnením online formulára odhlásenie platiteľa

Ktorý platiteľ je oslobodený od platenia úhrad a ako sa odhlásiť?

Od povinnosti platiť úhradu sú oslobodení:

  • zamestnávatelia zamestnávajúci menej ako troch zamestnancov,
  • školy a školské zariadenia, nemocnice, liečebne,
  • hospice a domy ošetrovateľskej starostlivosti,
  • zariadenia sociálnych služieb,
  • sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V prípade, že je zamestnávateľ oslobodený od platenia úhrad v zmysle zákona, odhlási sa z platenia úhrad vyplnením online formulára odhlásenie platiteľa

Započítava sa do počtu zamestnancov aj zamestnávateľ?

Zamestnávateľ, ktorý má pracovnú zmluvu, teda je v pracovnom pomere, sa započítava do počtu zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý nemá uzatvorený pracovný pomer, sa do počtu zamestnancov nezapočítava.

Započítava sa do počtu zamestnancov aj žena na materskej/rodičovskej dovolenke?

Žena na materskej a rodičovskej dovolenke sa započítava do celkového počtu zamestnancov. 

Prečo má firma platiť koncesionársky poplatok, keď vo firme nevlastní TV?

Povinnosť platiť úhrady už nevyplýva z počtu vlastnenia rozhlasových alebo televíznych prijímačov, vedených v účtovníctve právnickej alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ale od skutočnosti, či zamestnávateľ zamestnáva v pracovnom pomere aspoň troch zamestnancov.

Upozornenie
Z dôvodu rýchlejšieho a presnejšieho spracovania žiadostí, žiadame platiteľov, aby pri akomkoľvek styku s RTVS (list, e-mail, telefón) používali svoj variabilný symbol, ktorý je jednoznačným identifikátorom každého platiteľa

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac