Platenie úhrad

Úhradu je možné platiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne a je splatná do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa platí.
To znamená pri mesačných úhradách najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, pri štvrťročných úhradách k 31.1., 30.4.,31.7. a 31.10. , pri polročných úhradách k 31.1. a 31.7. a pri ročných úhradách k 31.1. kalendárneho roka. Pre výšku úhrady (zaradenie do príslušnej sadzby) je rozhodujúci počet zamestnancov k prvému dňu obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Príklad: Zamestnávateľ k 15.6.2013 zamestnal 3 zamestnancov. Najneskôr do 30 dní je povinný nahlásiť vyberateľovi – spoločnosti RTVS vznik povinnosti platiť úhradu. Povinnosť platiť mu vzniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca t.j. od 1.7.2013. Rozhodol sa, že úhrady bude platiť štvrťročne a túto skutočnosť vyznačil na v online prihláške. Jeho úhrada za tretí štvrťrok bude vo výške 13,92 € (3 mesiace x 4,64 € a je splatná 31.7.2013 (t.j. najneskôr v posledný deň prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa úhrada platí). Ak by mu povinnosť platiť vznikla k 1.8.2013, tak je v prípade štvrťročnej periodicity úhrada splatná do 31.8.2013 vo výške 9,28 € (alikvotná časť za dva mesiace).

Spôsob úhrady

Úhrady je potrebné uhrádzať v zákonom stanovej výške a podľa zvolenej periodicity platiteľa na číslo účtu v Štátnej pokladnici
Číslo účtu: 7000 333 333/ 8180
IBAN:  SK86 8180 0000 0070 0033 3333
konštantný symbol: 0558
BIC (SWIFT): SPSRSKBA
Variabilný symbol: 88xxxxxxxx


(za čísla 88 sa doplní osemmiestne IČO zamestnávateľa – ak je IČO len šesťmiestne, doplnia sa medzi číslo 88 a IČO dve nuly, napr. 8800xxxxxx),

Pri úhradách je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, v opačnom prípade nebude úhrada správne priradená príslušnému platiteľovi.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe zákona č. 340/2012 Z.z. musíte uhrádzať pravidelne podľa Vami zvolenej periodicity, bez našej výzvy a bez faktúry. Úhrada je Vaším daňovým výdavkom na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2.

Pri platbách realizovaných cezhraničným prevodom v prospech účtu Štátnej pokladnice je nutné z dôvodu identifikácii platby doručiť avízo o vykonanom platobnom príkaze - prevodu finančných prostriedkov s uvedením vášho variabilného symbolu.

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac

Inkaso

Nastavte si automatické pravidelné platenie úhrady cez Inkaso SEPA mandát. 

čítať viac