Preventívne opatrenia RTVS proti šíreniu koronavírusu COVID-19 

RTVS oznamuje občanom,

že na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie Vládou SR na celom území SR a v záujme zamedzenia a zmiernenia následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 a ochrany verejného zdravia (§ 12 ods. 1 a § 48 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) zavádzame obmedzenie styku a osobného kontaktu verejnosti so zamestnancami RTVS na klientskom centre “Úhrady za služby verejnosti“.

Na stránkovom pracovisku pri vstupe do budovy je umiestnená viditeľne označená schránka na odovzdávanie dokladov s cieľom obmedziť pohyb návštev na tomto pracovisku.

Žiadame platiteľov úhrady, aby všetky žiadosti a nahlásenia vzniku, zmeny alebo zániku povinnosti platiť úhradu zrealizovali online prostredníctvom tejto web stránky, prípadne vhadzovali do schránky bez ďalšej osobnej návštevy pracoviska.

Všetky takto odovzdané žiadosti budú riadne spracované.

Ak sú potrebné ďalšie informácie k riešeniu Vášho prípadu, odporúčame elektronické kontaktovanie RTVS prostredníctvom online formuláru na stránke www.uhrady.rtvs.sk, korešpondenčný alebo telefonický kontakt. 

Ďakujeme za pochopenie.

Tieto opatrenia budú platiť až do odvolania.


Zamestnávatelia: KONTAKT ZAMESTNÁVATELIA

Informácia pre dôchodcov

Platiteľ úhrady, ktorý mal nárok na platenie úhrady za služby RTVS v zníženej sadzbe 2,32 eur k 31.12.2019 a v tejto výške ju aj platil (z dôvodu poberania dôchodkových dávok alebo dávok v hmotnej núdzi), je od 1.1.2020 automaticky oslobodený od platenia tejto úhrady. Platiteľ platiaci úhradu cez SIPO nebude mať po tomto dátume predpis RTVS na SIPO doklade. Nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Platiteľ, ktorý platil úhradu priamo na účet RTVS, od 1.1.2020 nemá povinnosť platiť úhradu (je potrebné zrušiť prípadný trvalý príkaz na úhradu vo svojej banke).

Platiteľ úhrady, ktorý platí úhradu vo výške 4,64 eur, je poberateľom dôchodkových dávok podľa § 65 až 77 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok) alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti má nárok na oslobodenie od platenia úhrady od nasledujúceho mesiaca po oznámení a preukázaní tejto skutočnosti. Odhlásenie od platenia úhrady je možné vykonať v časti Odhlásenie, alebo vyplnením tlačiva na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.

rozbaliť

Kontakt - domácnosti

Pre kontaktovanie vyberateľa úhrady emailom použite Kontaktný formulár

Adresa na zasielanie písomností:

Rozhlas a televízia Slovenska
Odbor výberu úhrad
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Upozornenie: V prípade zaslania listu, uveďte svoje evidenčné číslo SIPO (začína sa 0 alebo 8, alebo 9) alebo variabilný symbol (začína sa 77). List píšte čitateľne a prehľadne. 


Pracovisko pre styk s verejnosťou:

Benediktiho 5, 811 05 Bratislava

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 - 14:00 
Utorok: nestránkový deň
Streda: 9:00 - 16:00 
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 14:00 

Telefón:

Tel.: 02 / 323 333 22

Upozorňujeme, že telefonicky nie je možné vykonať zmenu ani odhlásenie, nakoľko máte povinnosť dané skutočnosti preukázať zaslaním potrebných písomností. Akékoľvek úkony je možné vykonať online.   

Operátori sú k dispozícii každý pracovný deň 8:00 - 15:00. Nový platiteľ

Prihlásenie sa na platenie úhrady RTVS. 

Viac

Zmena

Ak potrebujete zmeniť údaje alebo  výšku či periodicitu úhrad.

Viac

Odhlásenie

Pokiaľ ste oslobodený od platenia úhrady.

Viac

Elektronická pošta - domácnosti

V prípade zaslania žiadosti alebo otázky ohľadom platenia úhrady, využite kontaktný formulár

Časté otázky

Do pozornosti dávame sekciu Časté otázky, ktoré vám môžu pomôcť pri kontaktovaní vyberateľa úhrady RTVS.

Telefón:

Tel.: 02 / 323 333 22

Úhrada sa poukazuje na účet vyberateľa úhrady RTVS:

číslo účtu: 7000 333 333/ 8180
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333
Variabilný symbol: Váš variabilný symbol
konštantný symbol: 0558.
SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: variabilný symbol (VS) alebo evidenčné číslo SIPO, pod ktorým platíte úhradu RTVS. 

Pri platbách realizovaných cezhraničným prevodom v prospech účtu Štátnej pokladnice je nutné z dôvodu identifikácie platby doručiť avízo o vykonanom platobnom príkaze - prevodu finančných prostriedkov s uvedením Vášho variabilného symbolu.

Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Zákon o ochrane osobných údajov

Kontaktný formulár - Iná otázka

Pre urýchlenie komunikácie s RTVS, odbor výberu úhrad, využite nasledovný kontaktný formulár.

Uveďte Vaše evidenčné číslo SIPO pod ktorým platíte úhradu RTVS alebo variabilný symbol (77xxx) pre jednoznačnú identifikáciu platiteľa úhrad. (V prípade, že evidenčné číslo SIPO / VS nemáte pridelené, označte možnosť "Nemám pridelené ev. číslo SIPO / VS". 

Upozornenie: pre zaslanie žiadosti o zmenu dávame do pozornosti sekciu venovanú zmene platiteľa

Právnícké osoby, zamestnávatelia: Kontaktný formulár - Zamestnávatelia

Časté otázky

Pred odoslaním formuláru odporúčame si prečítať časté otázky.

Upozornenie

Upozorňujeme, že z dôvodu ochrany osobných údajov vyberateľ úhrady neposkytuje informácie o platiteľoch úhrady neoprávneným osobám. Ak požadujete informácie o tretích osobách, priložte sken notársky overeného splnomocnenia. 

Maximálna veľkosť jednej prílohy odoslanej cez kontaktný formulár je 2MB. 

Nemám pridelené ev. číslo SIPO / VS
Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská Dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby prostredníctvom vyplnenia on-line kontaktného formulára na webovej stránke rtvs.sk., a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 6 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti prostredníctvom on-line kontaktného formulára. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Podrobné informácie nájdete na rtvs.org. Vyhlasujem, že som bol pred udelením súhlasu oboznámený so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov uverejnenom a zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení, zverejnenými na uhrady.rtvs.sk/gdpr.
Odoslať

Informácia pre dôchodcov

Platiteľ úhrady, ktorý mal nárok na platenie úhrady za služby RTVS v zníženej sadzbe 2,32 eur k 31.12.2019 a v tejto výške ju aj platil (z dôvodu poberania dôchodkových dávok alebo dávok v hmotnej núdzi), je od 1.1.2020 automaticky oslobodený od platenia tejto úhrady. Platiteľ platiaci úhradu cez SIPO nebude mať po tomto dátume predpis RTVS na SIPO doklade. Nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Platiteľ, ktorý platil úhradu priamo na účet RTVS, od 1.1.2020 nemá povinnosť platiť úhradu (je potrebné zrušiť prípadný trvalý príkaz na úhradu vo svojej banke).

Platiteľ úhrady, ktorý platí úhradu vo výške 4,64 eur, je poberateľom dôchodkových dávok podľa § 65 až 77 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok) alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti má nárok na oslobodenie od platenia úhrady od nasledujúceho mesiaca po oznámení a preukázaní tejto skutočnosti. Odhlásenie od platenia úhrady je možné vykonať v časti Odhlásenie, alebo vyplnením tlačiva na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.

rozbaliť

Informácia pre dôchodcov

Platiteľ úhrady, ktorý mal nárok na platenie úhrady za služby RTVS v zníženej sadzbe 2,32 eur k 31.12.2019 a v tejto výške ju aj platil (z dôvodu poberania dôchodkových dávok alebo dávok v hmotnej núdzi), je od 1.1.2020 automaticky oslobodený od platenia tejto úhrady. Platiteľ platiaci úhradu cez SIPO nebude mať po tomto dátume predpis RTVS na SIPO doklade. Nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Platiteľ, ktorý platil úhradu priamo na účet RTVS, od 1.1.2020 nemá povinnosť platiť úhradu (je potrebné zrušiť prípadný trvalý príkaz na úhradu vo svojej banke).

Platiteľ úhrady, ktorý platí úhradu vo výške 4,64 eur, je poberateľom dôchodkových dávok podľa § 65 až 77 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok) alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti má nárok na oslobodenie od platenia úhrady od nasledujúceho mesiaca po oznámení a preukázaní tejto skutočnosti. Odhlásenie od platenia úhrady je možné vykonať v časti Odhlásenie, alebo vyplnením tlačiva na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.

rozbaliť

Informácia pre dôchodcov

Platiteľ úhrady, ktorý mal nárok na platenie úhrady za služby RTVS v zníženej sadzbe 2,32 eur k 31.12.2019 a v tejto výške ju aj platil (z dôvodu poberania dôchodkových dávok alebo dávok v hmotnej núdzi), je od 1.1.2020 automaticky oslobodený od platenia tejto úhrady. Platiteľ platiaci úhradu cez SIPO nebude mať po tomto dátume predpis RTVS na SIPO doklade. Nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Platiteľ, ktorý platil úhradu priamo na účet RTVS, od 1.1.2020 nemá povinnosť platiť úhradu (je potrebné zrušiť prípadný trvalý príkaz na úhradu vo svojej banke).

Platiteľ úhrady, ktorý platí úhradu vo výške 4,64 eur, je poberateľom dôchodkových dávok podľa § 65 až 77 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok) alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti má nárok na oslobodenie od platenia úhrady od nasledujúceho mesiaca po oznámení a preukázaní tejto skutočnosti. Odhlásenie od platenia úhrady je možné vykonať v časti Odhlásenie, alebo vyplnením tlačiva na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.

rozbaliť

Platba kartou

Na platbu môžete použiť bežnú bankomatovú kartu a na pár klikov je poplatok uhradený

čítať viac

Platba mobilom

Služba VIAMO predstavuje rýchly a pohodlný spôsob platby. Za prevod peňazí neplatíte nič navyše.

čítať viac

Klientský účet

Jednoduché a intuitívne rozrahnie pre všetky zmeny údajov platiteľa. Prehľady predpisov a platieb.

čítať viac